رئیس انجمن کارآفرینان فنی حرفه ای شهرضا خبرداد؛

برگزاری دوره ی رایگان مهارت در آموزشگاه های فنی حرفه ای شهرضا

رئیس انجمن صنفی کارآفرینان فنی حرفه ای شهرضا بیان کرد: دوره ی رایگان مهارت از ۲ تا ۹ مردادماه در آموزشگاه های فنی حرفه ای آزاد شهرضا برگزار می شود.

آخرین اخبار