نقطه عطف شورای دوره چهارم شهرضا حضور ۲ نفر از خواهران است

رئیس شورای اسلامی شهرضا گفت: نقطه عطف شورای دوره چهارم شهر شهرضا انتخاب دو نفر از خواهران در سطح شورا بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا

دوره چهارم شورا، دوره بلوغ و تثبیت این نهاد ارزشمند اجتماعی

از ظواهر امر اینگونه برمی آید که شورای شهر با پارلمان شهری قرار است در چهار سال فعالیت خود به کانون تصمیم گیری در ارتباط با بسیاری از مسائل شهری بویژه در حوزه خدمات شهری و شهرداری تبدیل شود .

آخرین اخبار