۵+۱ دبه دولت برای بهبود اقتصاد کشور بعد از پایان مذاکرات هسته ای

درست یک رو زبعد از توافق هسته ای، چرخش مواضع آشکار دولتی ها نسبت به اثر گذاری تحریم بر روند ادره کشور و معیشت اقشار مختلف، مردم را شوکه کرده است.

آخرین اخبار