برگزاری دوره سرگروه های شجره طیبه صالحین در شهرضا

دوره مقدماتی سرگروه های شجره طیبه صالحین شهرضا و دهاقان به مدت سه روز در ناحیه مقاومت بسیج شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار