درگذشت مخترع پیامک

مخترع ابزار کاربردی پیامک (SMS) در ۶۳ سالگی درگذشت.

آخرین اخبار