خط سیاقی ، تحفه ی فعالیت مکتب خانه ها

دبیر ادبیات شهرضا گفت: خط سیاقی اختصاص به ناحیه ی شهرضا نداشته و استفاده از آن در این منطقه به دلیل اصرار حکومت های پیشین و فعالیت های مکتب خانه ها بوده است.

آخرین اخبار