ناگفته های ده نمکی از دوره سازندگی :

در دادگاه گفتم آخرین دفاعم این است: مرا اعدام کنید

همان ابتدا شرط کرد که خیلی از سینما صحبت نکنیم. دلخوری‌اش از عالم سینما و واکنش‌ها به فیلم‌هایش خیلی عیان‌تر از آن بود که بخواهیم کشفش کنیم. بنابراین ما هم خیلی اصراری بر این موضوع نکردیم و شرطش را پذیرفتیم.

آخرین اخبار