رئیس حوزه آزمون دانشگاه قرآن و حدیث در شهرضا:

موفقیت ۷۳ درصدی دانشجویان دوره آمادگی کنکور دانشگاه قرآن و حدیث در شهرضا

رئیس حوزه آزمون دانشگاه قرآن و حدیث در شهرضا گفت: ۷۳ درصد از دانشجویان شرکت کننده در دوره آمادگی کنکور ارشد حوزه آزمون دانشگاه قرآن و حدیث در شهرضا موفق به راهیابی به دانشگاه شدند.

آخرین اخبار