در پی ارائه مجوز تکخوانی بانوان

پوسترهایی برای کشاندن مردم به مجالس زنانه

با مواضع دو پهلو وزارت ارشاد درباره تک خوانی زن،اخیرا با شکسته شدن قبح این جریان گروهی چند نفره از زنان با نام راستان اقدام به اجرای کنسرت موسیقی کرده اند.

آخرین اخبار