سیلی سرباز بر صورت فرمانده

یک دفعه سرباز جلو آمد و سیلی محکمی نثار شهید بروجردی کرد. در کمال تعجب دیدم شهید بروجردی خندیدگفت: دست سنگینی داری پسر! یکی هم این طرف بزن تا میزان بشه .

آخرین اخبار