تجربه یک روز محجبه بودن در دانشگاه دوبلین

حجاب گذاشتن حتی برای یک روز، برای من بزرگترین قدم بود. ناگهان چیزی تمام موهای بلند من را پوشاند. این یک چالش بود.

آخرین اخبار