این دختر ایرانی متخصص سقوط است

پرت شدن از ارتفاع ، کابوس مشترک همه آدمهایی است که از ارتفاع می ترسند. شاید دخترها سهم بیشتری از این ترس داشته باشند

آخرین اخبار