مدیر جهاد کشاورزی شهرضا خبرداد:

راه اندازی نخستین واحد پرورش گاومیش استان اصفهان در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرستان شهرضا به صورت آزمایشی نخستین واحد پرورش گاومیش را دارد.

آخرین اخبار