مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری اصفهان:

رویه های سازمان یونسکو باید در فعالیت های فرهنگی ایران قدرت بیشتری یابد

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری اصفهان گفت: باید به رویه های سازمان یونسکو در فعالیت های فرهنگی کشورمان بیش از پیش قدرت بخشیده و از آنها استفاده کنیم.

با حضور رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در ایران

جشنواره روستایی بازیهای محلی در منطقه اسفرجان شهرضا برگزار شد

با حضور رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در ایران و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو جشنواره روستایی بازیهای بومی محلی در منطقه گردشگری روستای اسفرجان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار