کاسبی:

سینمای الان با آرمان‌های ما در اول انقلاب زمین تا آسمان فرق دارد

بازیگر سینما گفت: الان افرادی غر می‌زنند که خودشان علت اصلی وضع نامطلوب سینما هستند و در واقع عملکرد نادرست برخی از مدیران در وضعیت سینما نقش اصلی را دارد.

آخرین اخبار