ایران ۸۰ سال پیش

زندگی مردم شهر های مختلف ایران در هشتاد سال گذشته را در این گزارش میتوانید ببینید.

آخرین اخبار