در آستانه انتخابات؛

توصیه‌های انتخاباتی امام جمعه به نامزدها، تخریب و عوام‌فریبی نکنید

امام جمعه شهرضا گفت: کاندیداها و طرفداران آنان با رعایت اخلاق و شرع مقدس در چارچوب قانون تبلیغ کنند و از تخریب دیگران و عوام‌فریبی و قول‌های ناممکن پرهیز کنند.

غرضی:

فقط با تابلوی سیدمحمد غرضی وارد انتخابات مجلس می‌شوم

وزیر دولت سازندگی بنا دارد برای انتخابات مجلس فقط با تابلوی «سیدمحمد غرضی» ورود پیدا کند اما اگر جناح‌های سیاسی برای حمایت از وی پیش قدم شدند، استقبال کند.

آخرین اخبار