هیئت بازرسی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

هیئت بازرسی پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

آخرین اخبار