گزارش تصویری/ نخستین همایش خیران شهرستان شهرضا

با هدف جلب مشارکت های خیران و فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در جامعه نخستین همایش خیران شهرستان شهرضا برگزار شد.

با هدف جلب مشارکت های خیران/

نخستین همایش خیران شهرستان شهرضا برگزار شد

با هدف جلب مشارکت های خیران و فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در جامعه نخستین همایش خیران شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار