مجموعه تصویرسازی/روزمرگی ها و مرگ فرهنگ

وقتی در دنیای روزمرگی های خود خوابیم و می گذاریم تا وزش بادها جهت حرکتمان را تغییر دهند

آخرین اخبار