ضعف در ایمان و دنیا طلبی، توحید انسان را ‌دچار مشکل می‌کند

آیت‌الله مصباح یزدی گفت: در حالی که خداوند تنها به برخی از دنیاطلبان، نعمت های دنیوی را عطا می‌کند، از سوی دیگر ضعف در ایمان به آخرت سبب می‌شود که توحید انسان هم به مشکل بر خورد.

آخرین اخبار