روایتی تلخ از ‌خطای پزشکی یک دندانپزشک

معمولاً اگر خطا از طرف پزشک باشد، بیمار با مراجعه به نظام پزشکی و حضور در دادگاه، حقوق خود را مطالبه می‌کند؛ اما اگر پای نفر سومی در میان باشد موضوع از نظر کیفری و از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

آخرین اخبار