علی مع الحق و الحق مع علی

از نظر پیغمبر اکرم ، میزان حق، امیرالمؤمنین است. از طریق سنی و شیعه نقل شده است که: «علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار».

آخرین اخبار