دمیدن در نزاع های قومی-فرقه ای/ ایران چگونه به تله خواهد افتاد؟

رادیکالیزه کردن گروه های فرقه ای و تسلیح گروه های قومی از جمله سیاست هایی است که سعودی برای مهار توسعه منطقه ای ایران در پیش گرفته است.

آخرین اخبار