لباس‌های عجیب و تکه کلام‌های زیرزمینی مجریان خاص در تلویزیون

آوردن مجریان زن در برنامه های تلویزیونی هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر نگاهی به برخی از این برنامه‌ها بیندازیم متوجه می‌شویم که متاسفانه از این مجریان خانم بیشتر به عنوان ابزاری برای تبلیغ استفاده می شود.

آخرین اخبار