توافق بد در وین می‌ماند

خبرها از نهایی‌شدن نگارش متن در سطح کارشناسی و انتقال به سطح سیاسی حکایت دارد.

آخرین اخبار