خبر ارسال متن توافق به تهران تکذیب شد

یک منبع آگاه در تهران :تیم مذاکره‌کننده در صورت رعایت خطوط قرمز از اختیار کافی برای توافق با ۱+۵ برخوردار است و نیازی به ارسال متن به تهران نخواهد بود.

آخرین اخبار