مفاد صلح نامه امام حسن

در مورد مواد صلح نامه، بین امام حسن و معاویه در مدارک تاریخى اتفاق نظر کاملى وجود ندارد اما چند منبع کهن مبادرت به ثبت این مواد اقدام کردند.

آخرین اخبار