نگاهی به آخرین اثر مصطفی کیایی

فیلمی خوش ساخت، اما با الفاظی رکیک‬ / تقبیح بی حیایی مدرنیته در عصر یخبندان

در عصر یخبندان خارپشت ها تصمیم گرفتند رنج خارهای یکدیگر را تحمل کنند، اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند، خارپشت ها در عصر یخبندان زنده ماندند.

آخرین اخبار