رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

میزان باروری در شهرضا کمتر از۱/۷ است/جزء شهرستان‌های کمتر از حد جایگزینی هستیم

رئیس شبکه بهداشت شهرضا گفت: میزان باروری کلی در شهرضا کمتر از ۱/۷ است.

آخرین اخبار