حمایت رسانه سلطنتی از حاجی همجنسگرا

عمل شنیع همجنسگرایی به غیر از چند کشور، طرفداری ندارد چرا که ذات انسان چه مونث و چه مذکر این عمل را نه می پسندد و نه تمایلی برای آن دارد.

آخرین اخبار