دومین کشور شیعه ی جهان قربانی وحشیگری وهابیت

شیعیان پاکستان را می توان مظلوم ترین قشر شیعه در جهان دانست که روزانه در سایه مرگ به واسطه جلیقه های انتحاری تکفیری ها زیست می نمایند.

آخرین اخبار