رئیس بهزیستی شهرضا:

طرح تنبلی چشم با هدف پیشگیری از نابینایی در شهرضا اجرا می‌شود

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: طرح تنبلی چشم با هدف پیشگیری از نابینایی در شهرضا اجرا می‌شود.

آخرین اخبار