همدستی غرب در هسته ای کردن رژیم صهیونیستی

اسرائیل اینگونه به بمب اتم رسید

در زمانی که ایران تحت بیشترین فشارها برای محدود کردن برنامه هسته ای صلح آمیزش قرار دارد، زرادخانه هسته ای اسرائیل صدها بمب هسته ای را در خود ذخیره کرده است.

آخرین اخبار