رئیس کتابخانه های عمومی شهرضا:

بخش مفاخر و نویسندگان شهرضا در کتابخانه علامه طباطبایی راه اندازی شد

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرضا گفت: بخش مفاخر شهرضا در کتابخانه علامه طباطبایی با گنجینه ای بیش از ۲۵۰ نسخه کتاب از نویسندگان شهرضا راه اندازی شد.

آخرین اخبار