نگاهی به اوضاع اکران نوروزی

تبلیغات سیاسی هم برای رخ دیوانه جواب نداد

اکران نوروزی ۹۴ نه سرد بود و نه گرم. از جشنواره ای خنثی به نام جشنواره سی و سوم فیلم فجر چنین اکرانی آن قدرها عجیب نبود.

آخرین اخبار