ما از تمدید خسته شدیم، بیا امشب به توافق برسیم

خدایا! ما از تمدیدهای پی در پی خسته شدیم، بیا امشب به توافق برسیم و تحریم را از ما بردار.

آخرین اخبار