با این وسیله، جاسوس‌ها هم نمی‌توانند رد شما‌ را بزنند!

تمدید قانون جاسوسی دیتا از مردم توسط مقامات آمریکایی کاربران در این کشور را آشفته کرده و واهمه مردم را دوچندان ساخته است.

آخرین اخبار