مدیرکل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

درخواست غرامت ایران از آمریکا برای تأخیر در تحویل اشیای تاریخی

مدیرکل موزه‌های میراث فرهنگی گفت: ۱۰۸قطعه‌ تاریخی ایران به آمریکا تحویل داده شده بود که به‌خاطر تأخیر در اجرای این شرایط، ایران از آمریکا درخواست غرامت کرد.

آخرین اخبار