معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد

اختصاص اعتبار برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در دستگاه‌ها

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مقرر شد که اعتبار برای اجرای قانون افزایش مرخصی در دستگاه‌ها و سیاست جمعیتی در نظر گرفته شود.

آخرین اخبار