رئیس دامپزشکی شهرضا مطرح کرد

اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرضا در ماه رمضان

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا اظهار کرد: نظارت بهداشتی دامپزشکی شهرضا در ماه رمضان تشدید می شود.

آخرین اخبار