همسر شهید آوینی:

آوینی معتقد بود که ذات سینما هنوز اسلامی نشده است

مریم امینی، همسر شهیدآوینی در برنامه هفت حضور یافت و گفت: آوینی معتقد بود که ذات سینما هنوز اسلامی نشده است تا بتوانیم از تعبیر «سینمای اسلامی» استفاده کنیم.

آخرین اخبار