سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

سوانح و حوادث ترافیکی در شهرستان شهرضا رو به افزایش است/ سوانح و حوادث دومین علت مرگ و میر در شهرضا

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سوانح و حوادث به ویژه حوادث ترافیکی در شهرستان رو به افزایش است.

آخرین اخبار