ذوق زدگان رسانه ای، پیش از خط پایان جشن هسته ای گرفتند

ما نه کاسب تحریمیم و نه معتقدیم همه شیفتگان توافق، کاسب تسلیم اند و خدای ناکرده خائن به منافع ملی ، بلکه روی سخن اینجاست که قبل از هر چیز واقع نگری نیازاست.

آخرین اخبار