حال سلطان پرسپولیس خوب نیست

علی پروین این روزها به دلیل بیماری، شرایط چندان مساعدی ندارد و طبق گفته نزدیکانش از ناحیه گوش داخلی دچار عفونت شده است.

آخرین اخبار