روحانی ۴ مَرد اقتصادی دولت را به خط کرد؛

ماموریت ویژه برای اصلاح نظام بانک و بورس

رییس جمهوری در نامه مهمی به معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد:باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود.

آخرین اخبار