رئیس شبکه بهداشت شرضا:

شهرضا نیازمند آزمایشگاه کنترل مواد غذایی است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: در کل استان اصفهان تنها یک آزمایشگاه کنترل مواد غذایی است و برای بررسی نمونه باید مدت زیادی منتظر بود.

آخرین اخبار