از فرماندهی به تمام یگانهای عملیات: یا زهرا یا زهرا یا زهرا!

بیانات رهبرانقلاب، همه ساختارها وقالبهای مرسوم ومتداول درعملیاتهای کلاسیک نظامی رادرهم شکست،وطرح نوئی برای هدایت عملیاتهای فرهنگی وسازماندهی نیروها ونحوه ارتباط افسران جوان بافرمانده کلّ قوا درعرصه جنگ نرم ترسیم کرد.

آخرین اخبار