آشتی با سریال سازی و قهر با برنامه های گفتگومحور در رسانه ملی

تغییر رویکرد رسانه ملی که همزمان با تخطئه منتقدان از سوی دولت، این شائبه را تقویت می کند که نکند صداوسیما به عنوان ابزاری در دست اصحاب قدرت تبدیل شود.

آخرین اخبار