بازخوانی مجدد سیاست های اقتصاد مقاومتی/ مسئولان کار کرده اند اما کم

جای تأسف و تعجب بیشتر زمانی است که این عده سرسختانه بر سر این عقیده نا صحیح ایستاده اند و حتی تلاش می کنند اذهان عمومی را نیز در این مسیر با خود همراه کنند.

آخرین اخبار